Porody medonosnoi pchely

TitlePorody medonosnoi pchely
Publication TypeBook
Year of Publication1948
AuthorsAlpatov V.V.
Citation Keyalpatov1945porody
Number of Pages168
PublisherMoskovskoje Obscestvo Ispytatielej Prirody
CityMoskva