Honeybees Dufour’s gland—idiosyncrasy of a new queen signal

TitleHoneybees Dufour’s gland—idiosyncrasy of a new queen signal
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
Citation Keykatzavgozansky2002honeybees
AuthorsKatzav-Gozansky T., Soroker V., Hefetz A.
JournalApidologie.
Volume33
Pagination525-537